فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

فاطر پخش

پرفروش ترین محصولات محافظ برق و سیار

کارتن 30 عددی

نقدی: 200,200 تومان

چکی 1 ماهه 200,200 تومان
چکی 2 ماهه 200,200 تومان
چکی 3 ماهه 200,200 تومان
چکی 4 ماهه 200,200 تومان
چکی 6 ماهه 200,200 تومان
چکی 5 ماهه 200,200 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 274,120 تومان

چکی 1 ماهه 274,120 تومان
چکی 2 ماهه 274,120 تومان
چکی 3 ماهه 274,120 تومان
چکی 4 ماهه 274,120 تومان
چکی 6 ماهه 274,120 تومان
چکی 5 ماهه 274,120 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 223,300 تومان

چکی 1 ماهه 223,300 تومان
چکی 2 ماهه 223,300 تومان
چکی 3 ماهه 223,300 تومان
چکی 4 ماهه 223,300 تومان
چکی 6 ماهه 223,300 تومان
چکی 5 ماهه 223,300 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 188,650 تومان

چکی 1 ماهه 188,650 تومان
چکی 2 ماهه 188,650 تومان
چکی 3 ماهه 188,650 تومان
چکی 4 ماهه 188,650 تومان
چکی 6 ماهه 188,650 تومان
چکی 5 ماهه 188,650 تومان

کارتن 60 عددی

نقدی: 51,590 تومان

چکی 1 ماهه 51,590 تومان
چکی 2 ماهه 51,590 تومان
چکی 3 ماهه 51,590 تومان
چکی 4 ماهه 51,590 تومان
چکی 6 ماهه 51,590 تومان
چکی 5 ماهه 51,590 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 180,950 تومان

چکی 1 ماهه 180,950 تومان
چکی 2 ماهه 180,950 تومان
چکی 3 ماهه 180,950 تومان
چکی 4 ماهه 180,950 تومان
چکی 6 ماهه 180,950 تومان
چکی 5 ماهه 180,950 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 246,400 تومان

چکی 1 ماهه 246,400 تومان
چکی 2 ماهه 246,400 تومان
چکی 3 ماهه 246,400 تومان
چکی 4 ماهه 246,400 تومان
چکی 6 ماهه 246,400 تومان
چکی 5 ماهه 246,400 تومان

پرفروش ترین محصولات چراغ و لامپ

کارتن 6 عددی

نقدی: 659,300 تومان

چکی 1 ماهه 659,300 تومان
چکی 2 ماهه 659,300 تومان
چکی 3 ماهه 659,300 تومان
چکی 4 ماهه 659,300 تومان
چکی 6 ماهه 659,300 تومان
چکی 5 ماهه 659,300 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 216,600 تومان

چکی 1 ماهه 216,600 تومان
چکی 2 ماهه 216,600 تومان
چکی 3 ماهه 216,600 تومان
چکی 4 ماهه 216,600 تومان
چکی 6 ماهه 216,600 تومان
چکی 5 ماهه 216,600 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 116,850 تومان

چکی 1 ماهه 116,850 تومان
چکی 2 ماهه 116,850 تومان
چکی 3 ماهه 116,850 تومان
چکی 4 ماهه 116,850 تومان
چکی 6 ماهه 116,850 تومان
چکی 5 ماهه 116,850 تومان

کارتن 50 عددی

نقدی: 97,850 تومان

چکی 1 ماهه 97,850 تومان
چکی 2 ماهه 97,850 تومان
چکی 3 ماهه 97,850 تومان
چکی 4 ماهه 97,850 تومان
چکی 6 ماهه 97,850 تومان
چکی 5 ماهه 97,850 تومان

کارتن 100 عددی

نقدی: 72,200 تومان

چکی 1 ماهه 72,200 تومان
چکی 2 ماهه 72,200 تومان
چکی 3 ماهه 72,200 تومان
چکی 4 ماهه 72,200 تومان
چکی 6 ماهه 72,200 تومان
چکی 5 ماهه 72,200 تومان

کارتن 100 عددی

نقدی: 49,875 تومان

چکی 1 ماهه 49,875 تومان
چکی 2 ماهه 49,875 تومان
چکی 3 ماهه 49,875 تومان
چکی 4 ماهه 49,875 تومان
چکی 6 ماهه 49,875 تومان
چکی 5 ماهه 49,875 تومان

کارتن 100 عددی

نقدی: 34,000 تومان

چکی 1 ماهه 34,000 تومان
چکی 2 ماهه 34,000 تومان
چکی 3 ماهه 34,000 تومان
چکی 4 ماهه 34,000 تومان
چکی 6 ماهه 34,000 تومان
چکی 5 ماهه 34,000 تومان

کارتن 100 عددی

نقدی: 27,500 تومان

چکی 1 ماهه 27,500 تومان
چکی 2 ماهه 27,500 تومان
چکی 3 ماهه 27,500 تومان
چکی 4 ماهه 27,500 تومان
چکی 6 ماهه 27,500 تومان
چکی 5 ماهه 27,500 تومان

سایر محصولات

کارتن 60 عددی

نقدی: 51,590 تومان

چکی 1 ماهه 51,590 تومان
چکی 2 ماهه 51,590 تومان
چکی 3 ماهه 51,590 تومان
چکی 4 ماهه 51,590 تومان
چکی 6 ماهه 51,590 تومان
چکی 5 ماهه 51,590 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 192,500 تومان

چکی 1 ماهه 192,500 تومان
چکی 2 ماهه 192,500 تومان
چکی 3 ماهه 192,500 تومان
چکی 4 ماهه 192,500 تومان
چکی 6 ماهه 192,500 تومان
چکی 5 ماهه 192,500 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

نقدی: 292,500 تومان

چکی 1 ماهه 292,500 تومان
چکی 2 ماهه 292,500 تومان
چکی 4 ماهه 292,500 تومان

نقدی: 150,500 تومان

چکی 1 ماهه 150,500 تومان
چکی 2 ماهه 150,500 تومان
چکی 4 ماهه 150,500 تومان

نقدی: 85,600 تومان

چکی 1 ماهه 85,600 تومان
چکی 2 ماهه 85,600 تومان
چکی 4 ماهه 85,600 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 308,000 تومان

چکی 1 ماهه 308,000 تومان
چکی 2 ماهه 308,000 تومان
چکی 3 ماهه 308,000 تومان
چکی 4 ماهه 308,000 تومان
چکی 6 ماهه 308,000 تومان
چکی 5 ماهه 308,000 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 188,650 تومان

چکی 1 ماهه 188,650 تومان
چکی 2 ماهه 188,650 تومان
چکی 3 ماهه 188,650 تومان
چکی 4 ماهه 188,650 تومان
چکی 6 ماهه 188,650 تومان
چکی 5 ماهه 188,650 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 385,000 تومان

چکی 1 ماهه 385,000 تومان
چکی 2 ماهه 385,000 تومان
چکی 3 ماهه 385,000 تومان
چکی 4 ماهه 385,000 تومان
چکی 6 ماهه 385,000 تومان
چکی 5 ماهه 385,000 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 246,400 تومان

چکی 1 ماهه 246,400 تومان
چکی 2 ماهه 246,400 تومان
چکی 3 ماهه 246,400 تومان
چکی 4 ماهه 246,400 تومان
چکی 6 ماهه 246,400 تومان
چکی 5 ماهه 246,400 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 385,000 تومان

چکی 1 ماهه 385,000 تومان
چکی 2 ماهه 385,000 تومان
چکی 3 ماهه 385,000 تومان
چکی 4 ماهه 385,000 تومان
چکی 6 ماهه 385,000 تومان
چکی 5 ماهه 385,000 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 93,170 تومان

چکی 1 ماهه 93,170 تومان
چکی 2 ماهه 93,170 تومان
چکی 3 ماهه 93,170 تومان
چکی 4 ماهه 93,170 تومان
چکی 6 ماهه 93,170 تومان
چکی 5 ماهه 93,170 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 134,750 تومان

چکی 1 ماهه 134,750 تومان
چکی 2 ماهه 134,750 تومان
چکی 3 ماهه 134,750 تومان
چکی 4 ماهه 134,750 تومان
چکی 6 ماهه 134,750 تومان
چکی 5 ماهه 134,750 تومان

کارتن 50 عددی

نقدی: 113,960 تومان

چکی 1 ماهه 113,960 تومان
چکی 2 ماهه 113,960 تومان
چکی 3 ماهه 113,960 تومان
چکی 4 ماهه 113,960 تومان
چکی 6 ماهه 113,960 تومان
چکی 5 ماهه 113,960 تومان

کارتن 50 عددی

نقدی: 100,100 تومان

چکی 1 ماهه 100,100 تومان
چکی 2 ماهه 100,100 تومان
چکی 3 ماهه 100,100 تومان
چکی 4 ماهه 100,100 تومان
چکی 6 ماهه 100,100 تومان
چکی 5 ماهه 100,100 تومان

برند محصولات

FP-Bird
فرنام
FP-Bird
فالکن
IMG-20221224-WA0000
پارس افق اروند
Patra
پاترا
AzaranElectric
آذران الکتریک

آخرین مقالات سایت

پست آموزشی (قسمت سوم)

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ کار سومی که یک کاسب باید انجام بده: باید کاری بکنه که مشتری هاش همیشه از اون خرید بکنن.

ادامه مطلب

پست آموزشی(قسمت دوم)

آیا واقعا بازار الکتریکی ها خرابه؟ کار کاسب اینه که اطلاعات مشتری هاش جمع بکنه… مسئله دومی که میگن بازار خرابه، بازار خراب نیست! شما

ادامه مطلب

رضایت مشتریان

سوالاتی که بیشتر از ما می پرسید:

نحوه ارسال بار به ۲صورت امکان پذیر است از طریق اولین باربری و از طریق ماشین پخش که ماهی یکبار یا ۴۵ روز یکبار پخش را در شهرستان انجام می دهد

مرجوعی و تعویض به ۲صورت انجام میشود از طریق ماشین پخش که در محل مشتری حضور پیدا میکند و از طریق باربری ارسال کالای تعویضی برای مشتری انجام می شود.هزینه ارسال از باربری تا دفتر شرکت و بالعکس از دفتر شرکت تا باربری مقصد بعهده شرکت می باشد.

تامین اجناس شرکت از کارخانه تولیدی انجام میشود و درصورت موجود بودن اقلام در مدت کوتاهی همه اجناس موجود می شود،تا به امروز همیشه همه اقلام موجود بوده است

کیفیت از چند زاویه برای مشتری شرح داده میشود از نظر لومن و از نظر وات و از نظر طراحی خاص لامپهای شرکت،مقایسه بصورت مشاوره تلفنی و همچنین مشاهده حضوری کیفیت امکان پذیر است

تضمین کیفیت با ضمانت نامه مهرشده رسمی شرکت صورت می گیرد همچنین شرکت به مشتری این تضمین را می دهد که درصورت عدم رضایت به هردلیلی تا یکماه کالای خریداری شده بی چون و چرا پس گرفته می شود و وجه پرداختی به مشتری عودت داده می شود

به مشتری اطمینان داده می شود ک درصورت کارکردن مستمر با شرکت و خریدهای همیشگی تا حوزه ای که مدنظر ایشان است به سایر رقبا فروشی صورت نمی گیرد تا قدرت رقابت چه از نظر تعیین کننده قیمت بودن و چه از نظر خاص بودن در ان کالا داشته باشد

محصول بصورت خرد کارتنی یا تعدادی به ایشان داده می شود تا با کیفیت و نحوه فروش و امتیازات کارکردن با شرکت آشنایی صورت بگیرد.خرید بصورت روال حتی با حجم کم از این دست اعتمادسازی شرکت است

شرکت دارای ثبت رسمی است و نسبت به فروش خود به مشتریان متعهد است. تعهد شرکت با ضمانت نامه رسمی امکان پذیر است همچنین شرکت دارای نمایندگی رسمی پخش از کارخانه می باشد

ضمانتی که شرکت به مشتریان می دهد ضمانت رسمی خود شرکت است حتی در برخی موارد تعویض کالا توسط خود شرکت صورت می گیرد مثل حشره کش ها.لیبل های ارائه شده از نظر شرکت دارای اعتبار است