فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

پاترا

کارتن 60 عددی

نقدی: 51,590 تومان

چکی 1 ماهه 51,590 تومان
چکی 2 ماهه 51,590 تومان
چکی 3 ماهه 51,590 تومان
چکی 4 ماهه 51,590 تومان
چکی 6 ماهه 51,590 تومان
چکی 5 ماهه 51,590 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 192,500 تومان

چکی 1 ماهه 192,500 تومان
چکی 2 ماهه 192,500 تومان
چکی 3 ماهه 192,500 تومان
چکی 4 ماهه 192,500 تومان
چکی 6 ماهه 192,500 تومان
چکی 5 ماهه 192,500 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 308,000 تومان

چکی 1 ماهه 308,000 تومان
چکی 2 ماهه 308,000 تومان
چکی 3 ماهه 308,000 تومان
چکی 4 ماهه 308,000 تومان
چکی 6 ماهه 308,000 تومان
چکی 5 ماهه 308,000 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 188,650 تومان

چکی 1 ماهه 188,650 تومان
چکی 2 ماهه 188,650 تومان
چکی 3 ماهه 188,650 تومان
چکی 4 ماهه 188,650 تومان
چکی 6 ماهه 188,650 تومان
چکی 5 ماهه 188,650 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 385,000 تومان

چکی 1 ماهه 385,000 تومان
چکی 2 ماهه 385,000 تومان
چکی 3 ماهه 385,000 تومان
چکی 4 ماهه 385,000 تومان
چکی 6 ماهه 385,000 تومان
چکی 5 ماهه 385,000 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 246,400 تومان

چکی 1 ماهه 246,400 تومان
چکی 2 ماهه 246,400 تومان
چکی 3 ماهه 246,400 تومان
چکی 4 ماهه 246,400 تومان
چکی 6 ماهه 246,400 تومان
چکی 5 ماهه 246,400 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 385,000 تومان

چکی 1 ماهه 385,000 تومان
چکی 2 ماهه 385,000 تومان
چکی 3 ماهه 385,000 تومان
چکی 4 ماهه 385,000 تومان
چکی 6 ماهه 385,000 تومان
چکی 5 ماهه 385,000 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 93,170 تومان

چکی 1 ماهه 93,170 تومان
چکی 2 ماهه 93,170 تومان
چکی 3 ماهه 93,170 تومان
چکی 4 ماهه 93,170 تومان
چکی 6 ماهه 93,170 تومان
چکی 5 ماهه 93,170 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 134,750 تومان

چکی 1 ماهه 134,750 تومان
چکی 2 ماهه 134,750 تومان
چکی 3 ماهه 134,750 تومان
چکی 4 ماهه 134,750 تومان
چکی 6 ماهه 134,750 تومان
چکی 5 ماهه 134,750 تومان

کارتن 50 عددی

نقدی: 113,960 تومان

چکی 1 ماهه 113,960 تومان
چکی 2 ماهه 113,960 تومان
چکی 3 ماهه 113,960 تومان
چکی 4 ماهه 113,960 تومان
چکی 6 ماهه 113,960 تومان
چکی 5 ماهه 113,960 تومان

کارتن 50 عددی

نقدی: 100,100 تومان

چکی 1 ماهه 100,100 تومان
چکی 2 ماهه 100,100 تومان
چکی 3 ماهه 100,100 تومان
چکی 4 ماهه 100,100 تومان
چکی 6 ماهه 100,100 تومان
چکی 5 ماهه 100,100 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 274,120 تومان

چکی 1 ماهه 274,120 تومان
چکی 2 ماهه 274,120 تومان
چکی 3 ماهه 274,120 تومان
چکی 4 ماهه 274,120 تومان
چکی 6 ماهه 274,120 تومان
چکی 5 ماهه 274,120 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 109,340 تومان

چکی 1 ماهه 109,340 تومان
چکی 2 ماهه 109,340 تومان
چکی 3 ماهه 109,340 تومان
چکی 4 ماهه 109,340 تومان
چکی 6 ماهه 109,340 تومان
چکی 5 ماهه 109,340 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 369,600 تومان

چکی 1 ماهه 369,600 تومان
چکی 2 ماهه 369,600 تومان
چکی 3 ماهه 369,600 تومان
چکی 4 ماهه 369,600 تومان
چکی 6 ماهه 369,600 تومان
چکی 5 ماهه 369,600 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 354,200 تومان

چکی 1 ماهه 354,200 تومان
چکی 2 ماهه 354,200 تومان
چکی 3 ماهه 354,200 تومان
چکی 4 ماهه 354,200 تومان
چکی 6 ماهه 354,200 تومان
چکی 5 ماهه 354,200 تومان

کارتن 20 عددی

نقدی: 331,100 تومان

چکی 1 ماهه 331,100 تومان
چکی 2 ماهه 331,100 تومان
چکی 3 ماهه 331,100 تومان
چکی 4 ماهه 331,100 تومان
چکی 6 ماهه 331,100 تومان
چکی 5 ماهه 331,100 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 180,950 تومان

چکی 1 ماهه 180,950 تومان
چکی 2 ماهه 180,950 تومان
چکی 3 ماهه 180,950 تومان
چکی 4 ماهه 180,950 تومان
چکی 6 ماهه 180,950 تومان
چکی 5 ماهه 180,950 تومان

کارتن 30 عددی

نقدی: 200,200 تومان

چکی 1 ماهه 200,200 تومان
چکی 2 ماهه 200,200 تومان
چکی 3 ماهه 200,200 تومان
چکی 4 ماهه 200,200 تومان
چکی 6 ماهه 200,200 تومان
چکی 5 ماهه 200,200 تومان

برند پاترا

پاترا نامی معتبر در صنعت تولید محصولات الکتریکی می باشد. از جمله تجهیزات تولیدی این برند می توان دوشاخه و پریز و سایر (اتصالات برقی)، محافظ الکترونیکی، پوشش برای پریز برق، سه شاخه برق، ترانس تقویت برق، دستگاه کنترل از راه دور فتوسل، محافظ برق، محافظ های کنترل ولتاژ، چند راهی برق، ترانس، کلید و پریز، پریز، جا پریزی و دیگر وسائل تماس الکتریکی، لامپ ها، لامپ های الکتریکی، لامپ برقی، لامپ های پیچشی، لامپ های الکتریکی، چراغه ای سقفی(لوستر)، لامپ کم مصرف، لامپ ال ای دی(LED) و … را نام برد.