فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

دوام

نقدی: 240,700 تومان

چکی 1 ماهه 243,600 تومان
چکی 2 ماهه 246,500 تومان
چکی 4 ماهه 252,300 تومان

نقدی: 190,900 تومان

چکی 1 ماهه 193,300 تومان
چکی 2 ماهه 195,500 تومان
چکی 4 ماهه 200,100 تومان

نقدی: 161,850 تومان

چکی 1 ماهه 163,800 تومان
چکی 2 ماهه 165,750 تومان
چکی 4 ماهه 169,650 تومان

نقدی: 248,170 تومان

چکی 1 ماهه 251,160 تومان
چکی 2 ماهه 254,150 تومان
چکی 4 ماهه 260,130 تومان

نقدی: 211,650 تومان

چکی 1 ماهه 214,200 تومان
چکی 2 ماهه 216,750 تومان
چکی 4 ماهه 221,850 تومان

نقدی: 175,960 تومان

چکی 1 ماهه 178,080 تومان
چکی 2 ماهه 180,200 تومان
چکی 4 ماهه 184,440 تومان

نقدی: 265,600 تومان

چکی 1 ماهه 268,800 تومان
چکی 2 ماهه 272,000 تومان
چکی 4 ماهه 278,400 تومان

نقدی: 232,400 تومان

چکی 1 ماهه 235,200 تومان
چکی 2 ماهه 238,000 تومان
چکی 4 ماهه 243,600 تومان

نقدی: 203,350 تومان

چکی 1 ماهه 205,800 تومان
چکی 2 ماهه 208,250 تومان
چکی 4 ماهه 213,150 تومان

برند دوام

برند دوام الکتریک تولید کننده محافظ ولتاژ و رابط برق خانگی دارای علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی رسمی از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.

فاطر پخش عرضه کننده مستقیم و بدون واسطه محصولات دوام الکتریک (Davam Electric) به صورت عمده می باشد