فاطر پخش

Design By: ArvandGraphic.ir

لیست محصولات پاترا تسویه تا 6 ماه

محافظ 4خانه بدون ارت صوتی تصویری 1/5 متری پاترا

نقد 182/400 تومان چکی 1 ماهه184/800 تومان چکی 2 ماهه 187/200 تومان چکی 3 ماهه 189/600 تومان چکی 4 ماهه 192/000 تومان چکی 5 ماهه 194/400 تومان چکی 6 ماهه 196/800 تومان

محافظ 4خانه بدون ارت صوتی تصویری 3 متری پاترا

نقدی: 199120تومان چکی 1 ماهه: 201740 تومان چکی 2 ماهه: 204360 تومان چکی 3 ماهه: 206980 تومان چکی 4 ماهه: 209600 تومان چکی 5 ماهه: 212220 تومان چکی 6 ماهه: 214840 تومان

محافظ 6خانه بدون ارت صوتی تصویری 1/5 متری پاترا

نقدی: 228000تومان چکی 1 ماهه: 231000 تومان چکی 2 ماهه: 234000 تومان چکی 3 ماهه: 237000 تومان چکی 4 ماهه: 240000 تومان چکی 5 ماهه: 243000 تومان چکی 6 ماهه: 246000 تومان

محافظ 6خانه بدون ارت صوتی تصویری 3 متری پاترا

نقدی: 243200تومان چکی 1 ماهه: 246400 تومان چکی 2 ماهه: 249600 تومان چکی 3 ماهه: 252800 تومان چکی 4 ماهه: 256000 تومان چکی 5 ماهه: 259200 تومان چکی 6 ماهه: 262400 تومان

محافظ 2خانه ارت دار یخچال و فریزر 1/5 متری پاترا

نقدی: 171000تومان چکی 1 ماهه: 173250 تومان چکی 2 ماهه: 175500 تومان چکی 3 ماهه: 177750 تومان چکی 4 ماهه: 180000 تومان چکی 5 ماهه: 202500 تومان چکی 6 ماهه: 184500 تومان

محافظ 2خانه ارت دار یخچال و فریزر 3 متری پاترا

نقدی: 190000تومان چکی 1 ماهه: 192500 تومان چکی 2 ماهه: 195000 تومان چکی 3 ماهه: 197500 تومان چکی 4 ماهه: 200000 تومان چکی 5 ماهه: 202500 تومان چکی 6 ماهه: 205000 تومان

محافظ 2خانه دیواری ارت دار یخچال و فریزر پاترا

نقدی: 152000تومان چکی 1 ماهه: 154000 تومان چکی 2 ماهه: 156000 تومان چکی 3 ماهه: 158000 تومان چکی 4 ماهه: 160000 تومان چکی 5 ماهه: 162000 تومان چکی 6 ماهه: 164000 تومان

محافظ تک خروجی مخصوص پکیج دیواری پاترا

نقدی: 142120تومان چکی 1 ماهه: 143990 تومان چکی 2 ماهه: 145860 تومان چکی 3 ماهه: 147730 تومان چکی 4 ماهه: 149600 تومان چکی 5 ماهه: 151470 تومان چکی 6 ماهه: 153340 تومان

محافظ تک خروجی مخصوص لباسشویی دیواری پاترا

نقدی: 159600تومان چکی 1 ماهه: 161700 تومان چکی 2 ماهه: 163800 تومان چکی 3 ماهه: 165900 تومان چکی 4 ماهه: 168000 تومان چکی 5 ماهه: 170100 تومان چکی 6 ماهه: 172200 تومان

محافظ تک خروجی دیواری (مخصوص یخچال) پاترا

نقدی: 142120تومان چکی 1 ماهه 143990 تومان چکی 2 ماهه 145860 تومان چکی 3 ماهه 147730 تومان چکی 4 ماهه 149600 تومان چکی 5 ماهه 151470 تومان چکی 6 ماهه 153340 تومان

محافظ 2500 فلزی ارت دار یخچال فریزر 1/5 متری پاترا

نقدی: 258400تومان چکی 1 ماهه 261800 تومان چکی 2 ماهه 265200 تومان چکی 3 ماهه 268600 تومان چکی 4 ماهه 272000 تومان چکی 5 ماهه 275400 تومان چکی 6 ماهه 278800 تومان

محافظ 2500 فلزی ارت دار یخچال فریزر 3 متری پاترا

نقدی: 273600تومان چکی 1 ماهه 277200 تومان چکی 2 ماهه 280800 تومان چکی 3 ماهه 284400 تومان چکی 4 ماهه 288000 تومان چکی 5 ماهه 291600 تومان چکی 6 ماهه 295200 تومان

محافظ 3500 فلزی ارت دار صنعتی 1/5 متری پاترا

نقدی: 288800تومان چکی 1 ماهه 292600 تومان چکی 2 ماهه 296400 تومان چکی 3 ماهه 300200 تومان چکی 4 ماهه 304000 تومان چکی 5 ماهه 307800 تومان چکی 6 ماهه 311600 تومان

رابط 3 خانه بدون ارت 1/5 متری پاترا

نقدی: 89680تومان چکی 1 ماهه 90860 تومان چکی 2 ماهه 92040 تومان چکی 3 ماهه 93220 تومان چکی 4 ماهه 94400 تومان چکی 5 ماهه 95580 تومان چکی 6 ماهه 96760 تومان

محافظ 2 خانه ارت دار لباسشویی و ظرفشویی 1/5 متری پاترا

نقدی: 212800تومان چکی 1 ماهه 215600 تومان چکی 2 ماهه 218400 تومان چکی 3 ماهه 221200 تومان چکی 4 ماهه 224000 تومان چکی 5 ماهه 226800 تومان چکی 6 ماهه 229600 تومان

فتوسل 10 آمپر پاترا

نقدی: 85880تومان چکی 1 ماهه 87010 تومان چکی 2 ماهه 88140 تومان چکی 3 ماهه 89270 تومان چکی 4 ماهه 90400 تومان چکی 5 ماهه 91530 تومان چکی 6 ماهه 92660 تومان

فتوسل 16 آمپر پاترا

نقدی: 85880تومان چکی 1 ماهه 87010 تومان چکی 2 ماهه 88140 تومان چکی 3 ماهه 89270 تومان چکی 4 ماهه 90400 تومان چکی 5 ماهه 91530 تومان چکی 6 ماهه 92660 تومان

رضایت مشتریان

راه های ارتباطی ما